Kvalitets- og evalueringssystem på Egedal Gymnasium og HF

Vores kvalitetssystem sikrer via fastlagte procedurer for opstilling af egne mål, arbejdet hermed, evaluering og opfølgning, at vi på Egedal Gymnasium og HF har et vedvarende, og for både omverden, elever og ansatte synligt fokus på at udvikle kvaliteten i forhold til elevernes læring, faglighed og trivsel. Systemet følger og lever op til de ministerielle krav https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/kvalitetssystem

En arbejdsgruppe bestående af både elever, medarbejdere og ledelse følger processerne inklusiv årlig selvevaluering og opfølgningsplan og sikrer ligeledes systemets vedvarende synlighed på skolen. Systemet følger et fast årshjul:

 

 

Systemet er et håndgribeligt værktøj, som elever, medarbejdere og ledelse kender til og kan anvende i det daglige, således at arbejdet med evaluering og dermed forbedring af kvalitet er integreret på alle niveauer på vores skole.

Evalueringsområder. 

Alle deltager løbende i evaluering og dermed arbejdet med udvikling af kvaliteten. Eleverne evaluerer undervisningen, lærerne evaluerer den enkelte elevs faglige niveau og kompetencer og skolen evaluerer elevers og alle medarbejderes trivsel. Nedenstående skema viser hvem, hvad, hvor og hvornår der evalueres i løbet af et skoleår.

 

Nedenfor uddybes de enkelte områder:

 

Elevernes evaluering:

Undervisningsevaluering, STX og HF. 

Den enkelte lærer skal give sine elever lejlighed til at evaluere undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evalueringspraksis og deres rolle heri løbende. Det sker typisk ved afslutningen på hvert større forløb og som minimum 2 gange årligt i november og marts. Elevernes evaluering af undervisningen har til formål at give læreren bedre mulighed for at tilrettelægge undervisningen fremadrettet og udvikle egen praksis mere generelt.  

 

 

Evaluering af grundforløb, STX. 

Grundforløbet har til formål at introducere til gymnasiet og dets fag og lede hen til et kvalificeret valg af studieretning. Samtidig er grundforløbet starten på nye sociale fællesskaber og læringsfællesskaber, og skolen har et klart fokus på trivsel i denne forbindelse. For at kunne forbedre grundforløbet år for år, evaluerer elever og lærere, der har været involverede i grundforløbet hvert år.

 

 

ETU, Elevtrivselsundersøgelse, STX og HF. 

Det er vigtigt at alle elever trives, og Egedal Gymnasium og HF deltager i den nationale trivselsmåling en gang årligt. Trivselsmålingen bidrager til at afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel. Trivselsmålingen ligger i november/december hvert skoleår.

 

 

Lærernes evaluering:

Karaktergivning, STX. 

Karaktergivningen foregår på Lectio. Karakterer tastes ind holdvis og læreren skriver bemærkninger ind for elever, der er faldet mere end 1 karakter og elever med ikke-bestået karakter. De øvrige elever kan få karakterbemærkninger med i tillæg til karakteren. Efter 1. og 2. standpunktskarakter tager læreren karaktersamtaler omkring det faglige standpunkt med alle elever – enten individuelt eller i grupper. Karaktersamtalerne har til formål at anvise eleverne veje, så de har muligheden for at realisere fagets kompetencemål på på det højest mulige niveau. 

Karaktergivning, HF. 

Selvom HF-studenten kun har eksamenskarakterer på det endelige bevis, giver vi på Egedal standpunktskarakterer til disse elever for at hjælpe dem  til forståelse af de faglige krav og niveauer. Karaktergivningen foregår på Lectio. Der er ikke obligatoriske karaktersamtaler.

Formativ evaluering. STX. 

Formative samtaler foretages på stx alle tre år. Nogle klassebaserede og andre mellem lærer og den enkelte elev. Den formative evaluering har fokus på kompetencer og proces modsat karaktererne som er summative. Den formative evaluering skal hjælpe elev til et skarpt blik på egne kompetencer og hvordan eleven kan arbejde fremadrettet med dem.

 

Formativ evaluering. HF: Tutorsamtaler. 

På HF evalueres løbende i fastlagte tutorsamtaler. Hver elev har en lærer-tutor. På første år afholdes tre samtaler, på andet år én tutorsamtale. Samtalerne har fokus dels på trivsel og dels på faglig progression og udvikling af faglige kompetencer.

 

Fastholdelses-møder, STX og HF. 

Afholdes for alle klasser i november og marts efter karaktergivning.(undtagen 1.g i november) og inddrager fysisk klasselærerne, en studievejleder og en ledelsesrepræsentant. Klasselærerne har inden mødet indkaldt tilbagemeldinger fra klassens lærere. Fastholdelses-møderne sætter fokus på de elever, der af forskellige grunde vurderes at have så store problemer, at de anfægter  elevens fortsatte tilstedeværelse på skolen. Problemerne kan være faglige, personlige, sociale eller forsømmelsesmæssige. 

 

Skolens evaluering:

Samtale i grundforløb STX. 

Samtalerne i Grundforløbet på STX varetages af til dels klasselærer og studievejleder. Samtalerne skal være med til at give eleven en optimal start på gymnasiet både i forhold til trivsel og faglighed. Samtalerne skal samtidig kvalificere elevens valg af studieretning, dvs. hjælpe eleven til at træffe et velovervejet valg ud fra interesser og evner.

 

Fastholdelses-møder. 

I november (2g, 3g, 1h, 2h) og februar måned (1g, 2g, 1h), umiddelbart efter afgivelse af standpunktskarakterer gennemfører ledelsen fastholdelsesmøder for klasserne med deltagelse af klasselærere (som repræsenterer og skal skaffe sig viden fra andre lærere) og studievejleder. Her tages de elever op, som i alvorlig grad ikke lever op til skolens krav og regler, fx karakter- eller adfærdsmæssigt, og derfor har behov for, at skolen iværksætter korrigerende initiativer. Fastholdelsesmøderne kan beslutte sanktioner til og med skriftligt varsel. Møderne fungerer således både som en evaluering af elevernes faglige indsats og standpunkt men også af deres sociale kompetencer og evner til at indgå i skole- og klasserumskultur.

MTU og APV. 

Skolen afholder hvert år en Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) for alle skolens ansatte.  Målet med MTU er at skabe den bedst mulige trivsel for alle ansatte på skolen og midlet er en undersøgelse af trivslen og de forhold som skolen skal sætte fokus på.  Konceptet for MTU besluttes i SU – og SU vedtager i forlængelse af MTU en handlingsplan for at understøtte arbejdet med skolen psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Ledelsen er sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne ansvarlige for, at der mindst hvert tredje år foretages en arbejdspladsvurdering (APV) med opfølgende handlingsplaner. APV’en medarbejdernes evaluering af både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på Egedal Gymnasium og HF.

MUS. 

Medarbejder-udviklings-samtalen afholdes en gang om året med det formål, at medarbejder og ledelse udveksler forventninger og har en professionel dialog om faglige, karrieremæssige og personlige forhold. MUS afholdes på baggrund af et skriftligt oplæg fra ledelsen, forberedes grundigt af begge parter og munder ud i konkrete aftaler/handlingsanvisninger. Der tages referat til personalemappen af samtalen. Det konkrete koncept kan skifte fra år til år – og ledelsen tager det op i SU forinden.

Opfølgningsplan 

Planen er skriftlig og præciserer ændringsbehov, tiltag og nye mål. Planen indeholder tidsplan og ansvarshavende for de enkelte aktiviteter, så den kan fungere som et praktisk redskab for elever, medarbejdere og ledelse og skabe overblik også for vores eksterne interessenter. De seneste tre års opfølgningsplaner vil fremover kunne ses på denne side side.