International politik

Verden er blevet mindre på alle områder, og derfor er det globale perspektiv blevet et vigtigt element i uddannelsen. Udsyn er en væsentlig del af skolens værdigrundlag, og internationale aktiviteter bliver stadig vigtigere for elevernes kompetenceudvikling. Gennem internationale kontakter og netværk, studierejser og etableringen af en international klasse mv. forsøger vi at gøre eleverne klar til at møde den globale omverden.

Kulturmøder bidrager både til indsigt i andre kulturer og til forståelse af egne nationale værdier og identitet. Begge dele indgår i de internationale studiekompetencer som stadig flere elever får brug for når de som led i deres videregående uddannelse tager på studieophold i udlandet.

Studieture til udlandet er en del af undervisningen i gymnasiet og HF og indgår i opfyldelsen af de faglige mål i samme omfang som den undervisning, de træder i stedet for. På siden her findes der afsnit om kompetencemål, studierejser, samt udvekslingselever.

 

Kompetencemål

I skolens kompetenceplan indgår det internationale aspekt:

  • Praktisering af god studiekultur, både på skolen, på ekskursioner og rejser. Det drejer sig bl.a. om at møde unge fra andre lande, og om at arbejde sammen med dem om faglige problemstillinger. Det drejer sig også om gennem oplevelser og erfaringer at få en indsigt, som kun opnås ved at være på stedet.
  • Indsigt i international kulturforståelse. Det drejer sig om at give forståelse for hvad det vil sige at bo og arbejde i et fremmed land. Det drejer sig også om at give undervisning i en anden form end på skolen, og om at give kulturoplevelser i bred forstand, dvs. kulturelle, sociale og personlige oplevelser, der ikke er knyttet til et specifikt undervisningsforløb, men er værdifulde for at opleve og erkende vigtige sammenhænge i fortid og nutid.
  • Ud over disse fælles skole-kompetencemål har de enkelte fag deres faglige kompetencemål. Hertil hører bl.a. sprogfagenes mål om at udvikle elevernes sprogfærdighed.

Udvekslingselever på Egedal Gymnasium & HF

Egedal Gymnasium & HF har som en vigtig del af sin målsætning det internationale arbejde. Vores elever rejser hvert år i 2.g på studieretningsrejser til forskellige destinationer i Europa. Desuden foretager nogle A-niveaufag korterevarende sprogrejser i 3.g. Aktuelt har skolen etableret tilbud om international klasse. Vi har desuden enkeltelever, der har været på udveksling et år inden de starter her, eller som rejser ud et år midt i gymnasiet. Alt i alt er dette udtryk for en åbenhed og interesse for verden omkring skolen.

Disse aktiviteter fremmer endvidere mange af de sociale og personlige kompetencer, som skolen i sin kompetenceplan lægger så stor vægt på.

Udvekslingselever er en del af dette internationale arbejde. Eleverne, der kommer fra alle dele af kloden til Danmark og til Stenløse for at gå på gymnasiet i et år, går som regel i en 2.g-klasse. De fleste udenlandske elever kommer her, primært gennem Rotary; men også andre organisationer sender elever. Udvekslingselever er med til at styrke den mellemfolkelige forståelse og til at fremme vores egne elevers personlige og sociale kompetencer. Tilstedeværelsen af en udenlandsk elev i en klasse på skolen er således en konkret og daglig mulighed for at tilegne sig viden om fremmede kulturer og erkendelse af dansk kulturs egenart: ved at møde andre, møder du dig selv!

Det er skolens politik at tage godt imod disse udvekslingselever. Principielt er en udvekslingselev en ”almindelig” elev på skolen – med de samme rettigheder og pligter. Vi stiller krav til de udenlandske elever for, at deres ophold her kan blive så kvalificeret som muligt. Afpasset deres formåen skal de have skriftlige opgaver, og de skal inddrages i undervisningen, f.eks. ved at lade dem holde foredrag om deres hjemland, familie og personlige oplevelser. Ofte vil arbejdssproget være engelsk (det er et krav fra skolens side, at de skal kunne tale et forståeligt engelsk ), men ret hurtigt kan vi lade dem forsøge at udtrykke sig på dansk. De modtager det første halvår to gange om ugen danskundervisning på et kursus i København. Dansklæreren kan sagtens give eleven mindre opgaver, hvor eleven bliver bedt om at skrive mindre stykker på dansk om f.eks. oplevelser af mere hverdagsagtig karakter. Matematiklæreren kan ligeledes bede eleven besvare mindre matematikopgaver, der tager højde for elevens faglige kunnen. Summa summarum: eleven skal mærke, at vi tager eleven alvorligt ved at stille krav og tage hensyn til denne.