Eksamen HF

Vejledning til elever til eksamen og prøver 2023/2024

Det følgende er skolens regler i forbindelse med eksamen, årsprøver og terminsprøver 2023/2024

Vi har ikke beskrevet alle forhold. Du er selv ansvarlig for at få yderligere information i eksamensbekendtgørelserne (nr. 343 og 1276) på 

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722 samt https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194856  

 

Husk at medbringe UNI-login eller NemID ved eksamen. 

 

Rammerne for eksamen er rektors ansvar, men du er selv ansvarlig for at følge regler og rammer. Du er automatisk tilmeldt til eksamen, årsprøver og terminsprøver. 

 

Sygdom 

Ved sygdom skal du hurtigst muligt kontakte skolens kontor (47183300). Ved sygemelding til eksaminer skal du hurtigst muligt aflevere en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen afholdes af dig selv. 

 

Forsinkelse 

Ved forsinkelse, skal du hurtigst muligt kontakte kontoret (47183300), der tager stilling til, om du kan blive lukket ind til en skriftlig prøve, efter at denne er startet eller komme til mundtlig prøve på et senere tidspunkt. 

 

Dispensationer 

Hvis du skal have forlænget tid til prøven eller andre dispensationer, skal dette være aftalt på forhånd. Det er læsevejlederne og studievejlederne, der eventuelt indstiller elever til dette. 

 

Skriftlige prøver 

Prøvelokaler 

Skriftlige prøver foregår som udgangspunkt i skolens idrætshal eller krea-salen. 

Fag, dato, tidspunkt og lokale vil fremgå af prøveplanen i Lectio. 

Elever med forlænget tid eller andre særlige forhold sidder forrest. 

Du skal møde senest 15 min. før prøvens start, dvs. kl. 8.45. 

 

Du har selv ansvar for, at din computer er klar senest 10 minutter før start. 

 

Mobiltelefoner skal afleveres på et bord i prøvelokalet i slukket tilstand inden prøvens start. De må først tændes igen i fællesområderne efter prøvens afslutning. Mobiltelefoner opbevares på elevens eget ansvar. 

 

Den skriftlige eksamen er begyndt, når vagterne begynder at dele opgaverne ud eller opgaven er tilgængelig i netprøver. 

Udlevering af opgavesættet 

Opgaveformuleringerne udleveres elektronisk via Netprøver.dk (eksamen) eller via Lectio (årsprøver). Du skal sikre dig, at det er den rigtige opgave, du har fået. Tjek dato, fag og niveau. 

Lav kun sidehoved med fag, navn, klasse, dato og prøve, hvis du har 1. delprøve, der afleveres fysisk. Afleveringer i Netprøver skal være anonyme. 

Hvert år er der mindst en elev, der mister sin opgave undervejs. Vi kan ikke hjælpe dig, og du må ikke få en omprøve på den baggrund. Gem derfor ofte og flere steder (USB). 

Under prøven 

Prøver i matematik  er delt i to:

Der uddeles både en prøve uden hjælpemidler og en prøve med hjælpemidler. Prøverne uddeles samtidig. Du starter med prøven uden hjælpemidler, der er fastsat til at tage 1, 1½ eller 2 timer. Ved prøven uden hjælpemidler skal computeren være lukket ned og i tasken.
Når tiden for 1. delprøve er slut, samles prøverne uden hjælpemidler sammen. Underskriv og læg prøven klar til indsamling. Hvis du er færdig med prøven uden hjælpemidler før tid, må du gerne starte på den anden delprøve, men uden at anvende dine hjælpemidler. 

Først når tiden er gået, og alle har afleveret og vagten giver besked om at hjælpemidler (herunder computer) må tages frem, må du tage hjælpemidler frem. 

 

Det er vigtigt at I har styr på, hvad der forventes i de forskellige fag. Tjek med jeres faglærer. 

 

Skolen opstiller printere i eksamenslokalet. Eksamensvagterne hjælper med udprintning, hvis du ønsker print. Skolen udleverer et låne-USB-stik til brug for print. Husk under alle omstændigheder at gemme løbende på computer og USB-stik. 

Du må ikke rejse dig fra din plads uden at have fået lov af en vagt. Du skal markere ved at række hånden op, hvis du har behov for at gå på toilettet, mangler papir eller skal have udprintet. 

I prøvelokalet findes alle de typer papir, som du må anvende. Bed vagten om papir, hvis du mangler. 

Kommunikation mellem elever eller forstyrrende adfærd kan medføre bortvisning fra prøven. 

Vagternes henstillinger skal altid følges. 

Høretelefoner anvendes til faglige formål (lydfiler i opgaven) og til musik under prøven, så længe det ikke generer andre. Husk at musikken skal befinde sig lokalt på din computer. Du skal selv medbringe høretelefoner. 

 

Du skal selv medbringe dine bøger og skriveredskaber. Du kan ikke låne bøger og lignende af andre elever under prøven. 

Aflevering af opgavebesvarelsen 

Delprøve 1. uden hjælpemidler afleveres på papir. 

Alle andre opgavebesvarelser afleveres elektronisk via Netprøver.dk (eksamen) eller via Lectio (årsprøver). Du skal altid aflevere i pdf-format. 

Du skal gemme kvitteringen for afleveringen (pdf eller screenshot). 

De sidste 30 minutter før prøvens afslutning må ingen forlade lokalet. Det gælder også, når prøver afsluttes på forskellig tid. Det er ikke muligt at benytte toilettet i den sidste halve time af prøven. Når du vil aflevere, tilkalder du vagten, som tjekker at du har afleveret. Herefter må du gå (hvis det er før den sidste ½ time). (Ved terminsprøver sidder alle tiden ud). 

 

Opgavesæt, eksamensspørgsmål, besvarelser af opgavesæt, computere, noter, kladder og andre effekter, som du har anvendt ved udarbejdelsen af besvarelsen, må ikke forlade eksamenslokalet fysisk eller digitalt, før prøven er forbi. 

 

Hvis du forlader eksamen, inden prøven er slut, skal du forlade lokalet roligt og uden at forstyrre dine kammerater. Pc’ere må medtages. (Vær opmærksom på at du skal blive hele tiden ud til terminsprøver.) 

Når eksamen slutter, må I først tale sammen, når alle opgaver er registreret afleveret, og vagten giver tilladelse til det. 

 

Hvis du forlader lokalet uden tilladelse eller uden ledsagelse, har du ikke afleveret prøven. 

Computer og USB-stik 

Du har selv ansvaret for, at dit elektroniske udstyr virker, er opladet, opdateret og indeholder de programmer, du skal brug. Sørg for at alt er opdateret, INDEN du møder til prøve. Hvis du har problemer med programmer eller andet, skal du i god tid inden prøven kontakte vores it-support i N26. Husk du bruger din computer på eget ansvar. 

 

Mundtlig eksamen og årsprøver 

Mundtlige prøver er en samtale mellem eksaminator og elev. Censor vil ofte deltage i eksaminationen. 

 

Den mundtlige prøve er begyndt, når du har trukket prøvespørgsmålet. Prøven slutter, så eksaminator og censor kan fastlægge karakteren inden for den afsatte tid. 

 

Der skal gives karakter efter hver præstation. Karakteren meddeles til eleven og er derefter endelig. 

 

Du skal selv medbringe papir, skrive- og tegneredskaber, lommeregner og lignende i forberedelsestiden. Computer må anvendes, men må ikke kunne kommunikere med omverdenen. 

 

Det er forbudt at medbringe mobiltelefoner i forberedelsesrummet. Mobilen lægges slukket i eksamenslokalet. Ved eksaminer uden forberedelsestid skal mobiltelefonen være slukket. 

Tjek dit endelige mødetidspunkt i lectio 24 timer før den planlagte eksamination. Der kan være sket ændringer på grund af frameldinger. Du er forpligtet til at møde på det ændrede tidspunkt. 

 

Snyd og brug af internettet ved skriftlige eksaminer og i forberedelsestid til mundtlige eksaminer 

Kommunikation med andre i eller uden for eksamenslokalet og på alle medier vil blive betragtet som snyd. Derfor er mobiltelefoner, smarture, e-mails, Facebook og andre kommunikationsmedier ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at dele dokumenter via dropbox, airdrop mv. Sørg for at slå alle notifikationer fra. 

 

Vi kan scanne eksamenslokalet for andre netværk end EGs og kontrollerer IP-adresser. 

 

Det er ikke tilladt at bruge internettet ved en prøve, udover når du henter og afleverer din skriftlige prøve i Netprøver.dk (eksamen) eller afleveringsmodulet i Lectio (termins/årsprøver). 

 

Der er dog enkelte undtagelser: 

  • Generelle faglige hjælpemidler i fagene, som må tilgås på nettet under skriftlige prøver samt i forberedelse til mundtlige eksaminer – kan ses i oversigten i slutningen af dette dokument. 

 

  • Derudover må tilgås specifikke hjemmesider, men kun hvis din lærer har linket til dem i holdets studieplan, OG materialet ikke kan downloades lokalt. HUSK det er kun det materiale, der er blevet brugt i undervisningen, du må bruge – dvs. du må ikke klikke videre på andre links fra den pågældende side. For digitale lærebøger (i-bøger/ e-bøger), der er benyttet i undervisningen og står på undervisningsbeskrivelsen gælder dog, at du gerne må bruge hele lærebogen og ikke kun er begrænset til enkelte dele af den. 

 

 

Alt øvrigt hjælpemateriale, skal være downloadet til din egen computer, hvis du vil have adgang til dem under en prøve. Husk at downloade i god tid inden prøven, så du har tid til at søge hjælp, hvis der er noget, du ikke kan finde ud af. Det betyder også, at opgaver og noter fra fx Lectio, Klassenotesbøger, Microsoft OneDrive, Google Drev eller andre cloud tjenester skal downloades til din computer, og Dropbox og fildelingstjenester skal lukkes ned eller gøres offline, så de ikke synkroniserer med internettet. Synkronisering må ikke finde sted i hele det tidsrum, eksamen finder sted. Spørg hos IT i N26, hvis du er i tvivl om noget. 

 

Det er ikke tilladt at benytte netadgang til at tilgå interaktive programmer (fx Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly). 

 

Skolen kan foretage stikprøvekontrol, og ved mistanke om snyd kan vi undersøge computerens log. Private søgninger, foretaget inden eksamen, bør slettes. Det er frivilligt at medvirke til sådan en undersøgelse. 

 

Det er også snyd, hvis du i en besvarelse skriver noget, der er taget et andet sted fra uden at gøre opmærksom på, at der er tale om et citat (plagiat). Du må ikke aflevere en besvarelse, som du tidligere har lavet, men du må gerne bruge mindre afsnit, hvis du citerer efter de normale regler, altså angiver kilden. 

 

Her kan du læse alle regler vedr. eksamen: 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer 

 

Ved snyd bortvises du fra den pågældende eksamen. Du kan gå til eksamen igen ved næste termin, hvis der ikke foreligger flere tilfælde af snyd, idet gentagen snyd kan føre til bortvisning fra uddannelsen: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722 §20 

 

Eksamen og klager 

Hvis du vil klage over eksamensspørgsmålet, eksamens forløb eller bedømmelsen eller en årskarakter, skal du afgive en skriftlig klage til rektor inden for 2 uger efter, at du har fået karakteren. En eventuel ombedømmelse kan resultere i både højere og lavere karakter. 

 

 

 

 

Liste over tilladte faglige hjælpemidler på internettet til prøver og eksamen 

Det er i alle fag tilladt at benytte online-ordbøger fx fra https://ordbog.gyldendal.dk/ 

 

Matematik 

Plusbogs-serien fra Systime til STX/HF inkl. CAS-værktøj for nogle hold. 

Spørg din lærer om der er andre sider. 

 

Dansk 

Håndbog til dansk (iBogen) Systime 

ordnet.dk. 

 

Engelsk 

engelsk-engelsk ordbøger: 

https://www.merriam-webster.com/ 

https://en.oxforddictionaries.com/ 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com 

https://www.dictionary.com/ 

https://www.thesaurus.com/ 

 

i-bøger anvendt i undervisningen (skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen med direkte link): 

 

https://minlaering.dk/bog/1-engram