Kriseplan

Brand- og evakueringsinstruks

 • Evakueringsprocessen styres fra kontoret. Alle henvendelser rettes til kontoret.
 • Hvis I er der hvor branden bryder ud: Knus glasset på nærmeste brandalarm og tryk knappen ind.
 • Når alarmen lyder (talevarsel) er brandvæsen alarmeret.
 • Evakuering skal iværksættes omgående af alle i bygningen.
 • Samlingssted er sportspladsen.
 • I forbindelse med lektioner sørger lærerne for at deres klasse/hold for-lader lokalerne ad nærmeste flugtvej. NB! 1. sal: benyt dør mod balkon.
 • I forbindelse med frikvarter, mellemtimer, gruppearbejde m.v. evakueres til sportspladsen ad nærmeste flugtvej.
 • Gå IKKE ind i gårdhave og brug IKKE elevatorer.
 • Personalet fra ledelse og administration gennemsøger alle lokaler.
 • Ledelsen giver besked på sportspladsen, når skolen igen kan benyttes.

– Henrik Madsen. Februar 2018

Vold og akutte situationer 

Forebyggelse og håndtering

Det, der samler, fremmer og beskytter. Den afgørende parameter i forhold til vold og krise er den til enhver tid eksisterende ånd og tone på skolen. Skolens værdier, vores evne og villighed til at gå i dialog, at inkludere, at vise overskud og empati, at markere grænser og kant er vandmærket for al adfærd. Ikke mindst i forbindelse med voldelig adfærd eller indtrængen.

Den forebyggende indsats

 • Et sikkerhedsfremmende undervisningsmiljø skal:
  • Have fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske miljø
  • Have rummelighed til forskellige typer af elever, således de oplever at blive anerkendt og er en del af fællesskabet
  • Fremme en gensidig respekt og dannelse af tætte sociale relationer
  • For den enkelte elev fremme dialog og inddragelse – rettigheder og pligter
  • Sikre et samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og bestyrelse
 • Skolen skal fokusere på et godt undervisningsmiljø, hvor muligheden for at identificere elevers mistrivsel, ustabile undervisningsmiljøer og elever med personlige problemer etableres.

Et ustabilt eller inficeret undervisningsmiljø kan have flere indikatorer, bl.a. uro, konflikter, social udstødelse / mobning, fysisk og psykisk ustabilitet, trusler mod andre, overdreven interesse for skydevåben eller vold (bl.a. pc-spil). Indikatorerne kan fremkomme i klasserummet, mellem lektionerne eller som skriftlige afleveringer.

 • Skolen skal sikre en organisation, der kan opfange signaler på et miljø i mistrivsel:
  • Klasseteam og faggrupper, hvor dialogen med alle elever er i fokus.
  • Fokus på at fysisk og skriftligt fravær kan signalere ændret adfærd.
  • Studievejledere skal være tilgængelige for elever, der har behov.
  • Skolen skal sikre at lærergruppen er ”klædt på” til dette, bl.a. omkring brug af studievejledere og håndtering af tavshedspligt.
  • Ved mere omfattende problemer er det ledelsen, der skal sikre det gode undervisningsmiljø.
  • Ordens- og studiereglerne er skolens rammer for et miljø, der skal sikre en indsats mod hærværk, vold og andre skader på personer.

Kriseberedskab

Skolens interne beredskab skal håndtere en evt. ulykke eller krisesituation indtil politi og brandvæsen når frem.

 

Instruks ved indtrængen af personer med våben:

 • Underret alle omkring dig om truslen
 • Alarmér politi – ring 112 – og ledelse (ring til administrationen)
 • Gå ind i nærmeste lokale og lås døren, barrikadér døren
 • Træk gardiner for og placér jer, så I ikke er synlige fra gange o.l. – undgå støj
 • Forbliv i lokalet indtil politi eller ledelse kalder jer ud
 • Hvis hændelsen foregår i et andet af skolens områder kan elever og lærere forlade lokalet via brandtrapper, hvis det skønnes sikkert og samles på sportspladsen.

Bombetrussel el. lign.

Ved bombetrussel evakueres hele bygningen hurtigst muligt af ledelsen.

 

Alarmering

 • Alarmering internt på skolen foregår fra kontoret med megafon eller ”allekald”.
 • Alarmområdet kan beskrives som en opdeling af skolen i 4 dele i stueetage og 1. sal: A/B-fløjen, C/D-fløjen, E/F-fløjen og idrætshal / Vestkantine og studiecenter.
 • Brandalarmen må ikke benyttes.

Adfærd under situationen

 • I alarmområdet barrikaderes klasserummene og elever / lærer forbliver i lokalet. Døre lukkes og låses. Barrikaderne skal være omfattende (borde og stole) og elever / lærere skal undgå støj. Gardiner trækkes for, vinduer og døre lukkes.
 • I øvrige områder på skolen evakueres elever / lærere ud på sportspladsen
 • Evakuering overvåges af ledelse
 • Ledelsen forestår kontakt til politi, når de ankommer

Når hændelsen er overstået

 • Ledelsen skaber sig et overblik over skader ved personer og bygninger.
 • Skadede personer behandles akut og videre af ambulance / brandvæsen
 • Uskadte elever og ansatte samles i idrætshallen til debriefing
 • Pressekontakt foregår kun og udelukkende gennem rektor eller ledelsesrepræsentant
 • Skolens telefon bemandes mhp information til
  • forældre og pårørende til tilskadekomne elever / ansatte
  • til uskadte elever / ansatte
 • Pressemeddelelse sendes ud til medier og lægges på hjemmeside. En ledelsesrepræsentant fungerer som kontakt til pressen. Pressemeddelelsen indeholder følgende: en kort beskrivelse af hændelsesforløb og nuværende status, skolens og politi / brandvæsens håndtering af sagen, kontakt til skolen
 • Ledelsen tager kontakt til kommune, ministerium, politi mm for at modtage konkret ressourcehjælp
 • Akut krisehjælp etableres med tilbud til alle elever og ansatte.

Senere

 • I dagene efter hændelsen skaber ledelsen et overblik over forløbet i samarbejde med de involverede parter
 • Ledelsen etablerer et informationsmøde, hvor den samlede udlægning af forløbet fremstilles med mulighed for spørgsmål og svar
 • Skolen sørger også for den fornødne information til forældre
 • Øvrig krisehjælp tilbydes elever og ansatte (sygehusvæsen / Falck). Der skal være et fortsat beredskab til elever / ansatte, der udviser tegn på kraftig påvirkning
 • En evaluering af det interne beredskab foretages af ledelsen