Forældrenyt – November-december 2022

 

Det er ikke altid, at vores elever fortæller så meget derhjemme om deres hverdag på skolen og da vi ved, at mange forældre – særligt til elever i 1g og 1HF klasser – er interesserede i at følge lidt med på sidelinjen, vil vi fremover forfatte et nyhedsbrev til jer forældre. Her vil I kunne læse om nogle af de tiltag, vi løbende iværksætter på Egedal gymnasium og HF for at gøre STX og HF- uddannelsen så god som muligt for vores elever – både med hensyn til deres videre studiekompetencer, men også i forhold til deres trivsel. Vi forventer at sende et nyhedsbrev ud hver tredje måned.

 

Studieretningsforløbet er startet: 

Eleverne er nu startet i studieretnings-klasser, hvor de skal gå resten af deres gymnasietid. I år har næsten alle (99,2%) fået opfyldt deres 1. prioritet, hvilket er dejligt både for eleverne og skolen. Vi har ikke kunne oprette Geovidenskabs-studieretningen, da der var for få ansøgere, men ellers er alle studieretninger repræsenterede i årgang 2022 – ni i alt.!

Denne faglige bredde er vigtig for Egedal Gymnasium og HF som skole og som alment gymnasium. Det er netop det, der er vores særkende; at man på vores skole finder nogle, der brænder for og fordyber sig i musik, nogle i sprog, andre i naturvidenskab og andre igen i samfundsfag.

Eleverne sagde farvel til grundforløbsklassen og goddag til deres nye klassekammerater for første gang i slutningen af oktober, hvor vi også havde en god Halloween-fest om aftenen.

 

Alle 1g og 1HF elever tager på introtur i november:

Tidligere har vi lagt meget vægt på intro-aktiviteter i starten af skoleåret, hvor eleverne begynder i grundforløbsklaser, men i år har vi valgt at have mere fokus på at få rystet de nye studieretningsklasser godt sammen, da det er denne klasse, de skal gå i resten af gymnasietiden. Derfor tager alle 1g og 1HF klasser på introtur med deres nye klasse i midten af november. Turen går til Helsingør Ferieby, hvor eleverne skal bo i feriehuse. På introturen vil eleverne lave forskellige teambuilding-øvelser, lave mad sammen, hygge med brætspil og meget mere.

For at skabe et godt læringsmiljø og et stærkt sammenhold i de nye klasser, vil studieretningslærerne i de kommende uger lave øvelser med eleverne, som har fokus på sund klasserumskultur, hensigtsmæssig adfærd i faglige og sociale sammenhænge samt klasse- og studieretningsidentitet.

 

Studiekompetencevurdering i 1g – hvad er det?

Gode studiekompetencer er nødvendige forudsætninger for den enkeltes faglige udbytte og sociale trivsel i gymnasiet, på videregående uddannelse og sidenhen på arbejdsmarkedet. På Egedal gymnasium om HF arbejder vi derfor målrettet og kontinuerligt med elevernes studiekompetencer, og i den forbindelse har skolen indført tiltag, som skal understøtte elevernes udvikling tidligt i uddannelsesforløbet og fastholde dem i overgangen til studieretningsklasserne.

Forud for eksaminerne i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP), har lærerne i grundforløbsklasserne foretaget studiekompetencevurderinger af alle elever. Der er ikke tale om en faglig bedømmelse, men en vurdering af elevernes ageren i undervisningssammenhæng med fokus på bl.a. forberedelse, koncentration, fordybelse og aktiv deltagelse i undervisningen samt mobil- og computerbrug, evne til at samarbejde, spørge om hjælp, modtage instrukser og overholde tidsfrister. Hver elev har i grundforløbets sidste del fået ét af følgende standpunkter:

F (forbedring ønskes), T (tilfredsstillende) eller ST (særdeles tilfredsstillende).

I slutningen af grundforløbet har klasselærerne desuden afholdt individuelle samtaler med eleverne, hvor de har reflekteret over egne studiekompetencer og opstillet mål for dem selv. Vores elever har generelt taget positivt imod tiltaget og i samtalerne har de reflekteret meget fint over deres egne styrker og mulige fokusområder uanset standpunkt.

De fleste af vores elever udviser allerede tilfredsstillende eller særdeles tilfredsstillende studiekompetencer. For elever hvor forbedring ønskes er der sammenfattet opmærksomhedspunkter. Disse elever vil studievejledningen afholde samtaler med i opstartsfasen i 1.g for at understøtte dem i deres indsatser. Klasselærerne følger alle elevernes udvikling og arbejder med indsatser på både klasseplan og for den enkelte elev efter behov.

I forårssemestret, når eleverne er faldet til i deres klasser og de første standpunktskarakterer afgives, afholdes der igen individuelle samtaler med eleverne, hvor elevernes trivsel, studiekompetencer og faglige resultater danner ramme for samtalen, sådan at eleverne igen reflekterer over egne styrker og udfordringer og opstiller nye målsætninger.

Lærerne og studievejlederne følger eleverne gennem hele uddannelsesforløbet, men de er altid velkomne til selv at kontakte dem, hvis de har spørgsmål eller har brug for en samtale. Ligeledes kan forældre kontakte skolen med spørgsmål, kommentarer eller vigtige oplysninger.

 

1HF har deres første projekt-praktikforløb i uge 46

HF- uddannelsen består som bekendt af en række projekt-praktikforløb, som har til formål at gøre uddannelsen mere professionsrettet. Første projektpraktikperiode for 1.hf’erne finder sted i november i faget naturvidenskabelig faggruppe. I projektpraktikperioden får eleverne oplæg af en falckredder, laborant og politibetjent omkring deres arbejde og uddannelse og hvilken rolle de naturvidenskabelige fag spiller i arbejdet. Formålet er, at få eleverne til at se hvordan de fag, som de har på uddannelsen, bruges i det videre arbejdsliv. Desuden ønsker vi at præsentere eleverne for forskellige professioner, som de kan lade sig inspirere af og som også kan pejle dem i retning af hvilken fagpakke, de senere skal vælge.

Herudover er eleverne også på virksomhedsbesøg på Den blå planet, hvor de anvender deres viden fra de naturvidenskabelige fag til at lave de ideelle betingelser for nyt akvarievand til en koral og nogle fisk og afprøver det i praksis. Hvis det ikke er lavet korrekt, dør korallen og fiskene.

Eleverne skal introduceres til forskellige naturvidenskabelige metoder i fagene kemi, biologi og geografi, som de kan bruge til det afsluttende projekt. Her skal de med de forskellige metoder ”løse” en drukneulykke og finde ud af identiteten på et ”fundet lig”.

 

Hvad sker der også?

Hvis I er nysgerrige på at vide mere om hverdagslivet på Egedal gymnasium og HF kan Ifølge os på vores sociale medier. På Egedal gymnasiums Facebookside kan I fx læse og se billeder fra ekskursioner, fællesarrangementer og det sociale liv på skolen.

På vores Instagramprofil, som styres af elever fra skolen, kan I ligeledes følge med, når eleverne laver opslag og lægger videoer op fra deres hverdagsliv.